اثرات نامطلوب کم آبی در بدن

 

کاهش 1 درصد وزن آب بدن: احساس تشنگی

 

کاهش 2 درصد وزن آب بدن: احساس تشنگی شدید، از دست دادن اشتها

 

کاهش 3 درصد وزن آب بدن: کاهش حجم خون، اختلال در فعالیت فیزیکی

 

کاهش 4 درصد وزن آب بدن: اختلال شدید در عملکرد فیزیکی، تهوع

 

کاهش 5 درصد وزن آب بدن:اختلال در تمرکز

 

کاهش 6 درصد وزن آب بدن: اختلال در تنظیم دمای خون